Akademija za glasbo --------------------
Iskanje
Obvestila
Trenutno ni novic!
Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo
Domov Kontakt RSS fb Switch to English intranet

INFORMACIJE ZA ERASMUS ŠTUDENTE

pošlji prijataljunatisni

Program Erasmus+

Program Erasmus+ je nov program za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

V programu erasmus + lahko sodelujejo naslednje države: 28 članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein in Norveška, države kandidatke EU:Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Švicarska konfederacija.

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Ključni ukrep 1 vsebuje še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske prostovoljske službe.

Cilji mobilnosti so:

izboljšanje učnih kompetenc

povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve

povečanje iniciativnosti in podjetništva

povečanje samozavesti in samospoštovanja

izboljšanje jezikovnih sposobnosti

povečanje medkulturne zavesti

aktivnejše sodelovanje v družbi

boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot

povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vrste mobilnosti so:

Mobilnost študentov z namenom študij in praktičnega usposabljanja

Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja

Več na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

FAQ: ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/students-questions-answers_en.pdf

Univerza v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Poročanje ob zaključku izmenjave

Podaljšanje Erazmus


Prijavnica Erazmus +, praksa


NAVODILA O IZVAJANJU MEDNARODNIH ŠTUDIJSKIH IZMENJAV IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Vsebina

Univerza v Ljubljani s temi navodili ureja pravila študijskih izmenjav, splošne pogoje in postopke mednarodnih študijskih izmenjav študentov[1], praktičnega usposabljanja študentov ter druge oblike mednarodnih izmenjav študentov, ki se izobražujejo na študijskih programih Univerze v Ljubljani.

Mednarodne izmenjave morajo biti na voljo vsem potencialnim udeležencem, vključno tistim iz skupin, ki so običajno manj zastopane: študentom invalidom ali zaposlenim invalidom in študentom iz okolij z omejenimi možnostmi. Enakovredno morajo obravnavati kandidate ne glede na njihov spol, raso, etnično ali socialno poreklo, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje ter nacionalno pripadnost.

Univerza v Ljubljani izmenjuje študente na podlagi programov, kot so ERASMUS+, CEEPUS (Central European Exchange program), bilateralnih dogovorov in drugo.

PRAVILA ŠTUDIJSKIH IZMENJAV

  1. Odgovornost

Vsaka članica Univerze v Ljubljani imenuje odgovorno osebo za izvajanje mednarodnih izmenjav.

Odgovorna oseba na matični članici je visokošolski delavec (strokovni ali pedagoški delavec in ne nosilec posameznega predmeta), ki svetuje študentom pri izbiri izobraževalnih enot na tuji instituciji. Odgovorna oseba je pooblaščena, da odobri program izmenjave za odhajajoče študente (študijski sporazum), ga v izrednih primerih popravi, če je to potrebno in zagotavlja polno priznavanje programa v imenu odgovornega akademskega organa. Odgovorna oseba tudi presodi, katere dodatno opravljene obveznosti se študentu vpišejo v prilogo k diplomi.

  1. Trajanje izmenjave z namenom študija in praktičnega usposabljanja

Trajanje izmenjave z namenom študija in trajanje izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja morata biti v skladu z določili posameznega razpisa.

  1. Minimalni pogoji za izmenjavo

Študent lahko sodeluje v programu mednarodne izmenjave, če:

  • ima v času študijske izmenjave status študenta na Univerzi v Ljubljani. Izjema so mladi diplomanti, ki se praktično usposabljajo v tujini.
  • je zaključil najmanj prvi letnik študija prve stopnje, če odhaja na izmenjavo z namenom študija; z namenom praktičnega usposabljanja tudi v prvem letniku študija 1. stopnje;
  • izpolnjuje druge pogoje, ki so opredeljeni v posameznih razpisih ali dodatne pogoje, ki jih lahko opredelijo članice.

  1. Študij na tuji univerzi

V okviru mednarodne študijske izmenjave lahko študenti del študija opravijo na sorodnem študijskem programu na tuji univerzi v okviru sporazumov s tujimi univerzami, po vrnitvi pa nadaljujejo z izobraževanjem na Univerzi v Ljubljani.

  1. Postopki za vključitev v mednarodno študijsko izmenjavo

Študent, ki želi na izmenjavo v tujino, se prijavi na razpis. Razpis za izmenjavo v okviru programa ERASMUS+ objavi Univerza v Ljubljani, članice pa ga posredujejo svojim študentom. Na razpise za izmenjave na podlagi drugih programov ali sklenjenih sporazumov se študenti prijavljajo v skladu z določili posameznih razpisov. Na članici vložijo vlogo za odobritev mednarodne izmenjave. Vlogo obravnava odgovorna oseba na članici.

Razpis mora vsebovati merila za izbor študentov, razmejitvena merila v primeru enakovrednosti dveh ali več študentov, navedbo dokazil, ki jih mora študent priložiti, da bo njegova vloga popolna, način odločanja o vlogah, način uporabe meril z opisom meril, roke za izvedbo posameznih faz razpisa in pojasnilo o možnostih vložitve ugovora zoper opravljen izbor.

4. Izbor študentov

Osnovna merila za izbor študentov so naslednja:

· študijski uspeh: povprečna ocena že opravljenih študijskih obveznosti

· motivacijska raven

· poznavanje jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na univerzi gostiteljici

Pri posameznem razpisu članice lahko določijo dodatna merila za izbor.

Posamezna merila in način uporabe meril morajo biti vnaprej opredeljeni v razpisu.

Če je na isto univerzo gostiteljico, program in stopnjo izobraževanja prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, se na podlagi v razpisu objavljenih razmejitvenih meril določi vrstni red izbranih študentov.

Postopek razpisa vodi odgovorni za izvajanje programa na članici.

O izboru članica s sklepom obvesti prijavljene študente.

Ugovor zoper sklep lahko prijavitelj vloži na članici, ki je sklep izdala. V ugovoru morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo in postavljena merila za izbor študentov.

OPRAVLJANJE IN PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI OPRAVLJENIH NA TUJI INSITUCIJI

1. Študijski sporazum

Na razpisu izbrani študenti pripravijo študijski sporazum s predlogom predmetov in študijskih obveznosti, ki jih želijo opraviti na univerzi gostiteljici. Pri tem ni potrebno zagotoviti natančnega ujemanja vsebin posameznih predmetov v tujini z vsebinami predmetov, ki jih ti nadomeščajo na matični instituciji.

Če odgovorni za izmenjave na članici meni, da izbrane študijske obveznosti na tuji univerzi ustrezajo študijskim obveznostim na matični članici, podpiše študijski sporazum.

Če se študent udeleži dodatnih izobraževalnih enot poleg tistih, ki so potrebne v okviru njegovega diplomskega programa, morajo biti dodatne kreditne točke prav tako navedene v študijskem sporazumu.

Obvezna pravila programa ERASMUS+

Študijski sporazum, ki ga podpišejo študent, odgovorna oseba na matični instituciji in odgovorna oseba na tuji instituciji, je sestavljen iz treh rubrik. V rubriko I., ki jo je potrebno izpolniti pred odhodom, se v tabelo A zapišejo vse izobraževalne enote s kreditnimi točkami, tako tiste, ki so del obveznega študijskega programa, kot tudi dodatne izobraževalne enote, ki jih študent namerava opraviti med izmenjavo.

V tabelo B se vpišejo izobraževalne enote, ki bodo študentu priznane v okviru študijskega sporazuma. Dodatno opravljene izobraževalne enote pa se vpišejo v prilogo k diplomi.

V študijski sporazum ne smejo biti uvrščeni predmeti, ki jih je študent neuspešno opravljal na matični članici, ali predmeti, ki so po vsebini enaki že opravljenemu predmetu.

Odgovorni za izmenjave mora upoštevati, da istih vsebin, ki jih je študent že poslušal, in izpitov, ki jih je že opravil, ne more še enkrat poslušati oz. opravljati na univerzi gostiteljici.

V primeru, da po podpisu študijskega sporazuma pride do spremembe predmetov, mora študent o tem obvestiti odgovornega za izmenjave na članici in skupaj z njim oblikovati predlog spremembe. Spremembe študijskega sporazuma morajo podpisati odgovorna oseba za izmenjave na članici, študent in odgovorna oseba na instituciji gostiteljici.

S podpisom študijskega sporazuma odgovorna oseba na članici jamči, da bodo na tuji univerzi vnaprej dogovorjene in opravljene študijske obveznosti priznane na matični članici.

2. Priznavanje študijskih obveznosti opravljenih na tuji univerzi

Članica se s podpisom študijskega sporazuma zavezuje, da bo priznala kreditne točke, ki jih študent pridobi na instituciji gostiteljici za uspešno zaključene izobraževalne enote. Izobraževalna enota na tuji instituciji se šteje kot ekvivalentna, če se vsaj v 50 % programa sklada z vsebino izobraževalne enote na matični članici.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti in morajo biti priznane, je v enem semestru 20 in v dveh semestrih 40.

Študentom prve, druge in tretje stopnje, ki so v okviru različnih oblik mednarodne študijske izmenjave opravili del študija na tujih univerzah, se uspešno opravljene študijske obveznosti na tuji univerzi priznajo kot opravljene študijske obveznosti na študijskem programu, v katerega je študent vpisan na Univerzi v Ljubljani. Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na podlagi predloženega dokazila je obvezno.

Ocene, ki jih je študent dosegel pri posameznih predmetih, se prevedejo v veljavni sistem ocenjevanja na Univerzi v Ljubljani.

V kolikor študent v tujini ni opravil dovolj obveznosti in zbral zadostnega števila kreditnih točk, mora razliko za dokončanje letnika oz. programa opraviti skladno z veljavnim predmetnikom študijskega programa na matični fakulteti.

Študent, ki uveljavlja priznavanje v tujini opravljenih obveznosti, mora predložiti kopijo uradnega potrdila tuje univerze (Transcript of Records). Iz potrdila mora biti razvidno, pri katerih predmetih je študent uspešno opravil obveznost oz. izpite, dosežene ocene ter obrazložitev sistema ocenjevanja, ki velja na tuji univerzi. Članica po zaključenem postopku priznavanja v tujini opravljenih obveznostih, študentu izda potrdilo oz. sklep o priznavanju in ga zabeleži v študentovo evidenco.

3. Priprava diplomskega/magistrskega/doktorskega dela

Študent, ki želi na tuji univerzi pripravljati zaključno delo programa, na katerega je vpisan, mora imeti pred odhodom na študijsko izmenjavo odobreno temo zaključnega dela in pisno izjavo mentorja, da z delom v tujini soglaša.

OPRAVLJANJE IN PRIZNAVAJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI TER DRUGIH OBLIK IZMENJAV V TUJINI

Opravljanje in priznavaje praktičnega usposabljanja ter drugih oblik izmenjav v tujini

Za opravljanje in priznavanje praktičnega usposabljanja v tujini ter drugih oblik izmenjav v tujini, ki ne sodijo v okvir institucionaliziranih izmenjav, kot so poletne šole, konference, seminarji v tujini ali druge aktivnosti, kjer se na podlagi udeležbe pridobi določeno število kreditnih točk, se smiselno uporabljajo določbe teh navodil.

REINTEGRACIJA PO OPRAVLJENI IZMENJAVI IN DISEMINACIJA REZULTATOV

Matična institucija oz. članica mora zagotoviti mobilnim udeležencem, da bodo njihove izkušnje v tujini vrednotene pozitivno in jih deliti z drugimi ​​npr. v obliki organizacije sestankov in objave publikacij, kjer udeleženci delijo svoje izkušnje s širšo javnostjo.

Prav tako morata matična institucija oz. članica zagotoviti administrativno in akademsko svetovanje, s katerim ocenita rezultate mobilnosti in udeležencem svetujeta, kako najbolje uporabiti pridobljeno znanje v tujini. Poleg tega mora matična institucija oz. članica pomagati pri ponovni integraciji udeležencev v njihovo socialno, izobraževalno in strokovno okolje.

Matična inštitucija oz. članica morata preko organizacije dogodkov ali sestankov zagotoviti delitev izkušenj, ki so jih študenti pridobili v tujini z drugimi deležniki. Omogočititi morata predstavitve in na ta način omogočiti uporabo kompetenc, ki so jih študenti pridobili v tujini.

ŠTUDIJ ŠTUDENTOV TUJIH INSTITUCIJ NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Članice vsako leto poleg predmetov obstoječega veljavnega predmetnika, pripravijo tudi seznam predmetov, ki se bodo izvajali v tujem jeziku in jih bodo ponudile tujim študentom.

Izvedba predmetov, ki se bodo izvajali v tujem jeziku, mora biti objavljena na spletnih straneh članice najkasneje do konca koledarskega leta za naslednje študijsko leto.

Članice izvedejo najmanj dva predmeta v tujem jeziku letno z zavezo povečevanja števila predmetov in programov v vsakem naslednjem letu.

Študenti tujih institucij, ki prihajajo k nam na izmenjavo, pred odhodom na Univerzo v Ljubljani skupaj s koordinatorjem na tuji instituciji in po pravilih, ki so tam v veljavi, pripravijo študijski sporazum, ki ga potrdi tudi koordinator na članici Univerze v Ljubljani.

Vsi študenti tujih institucij se vključujejo v študijski proces pod pogoji, ki so vnaprej določeni in razvidni v sklenjenih medinstitucionalnih sporazumih.

TUTORSTVO IN INTEGRACIJA TUJIH ŠTUDENTOV

Univerza in njene članice so se obvezale izvajati usklajen tutorski pristop, s katerim lažje vključujejo tuje izmenjalne študente v študij in univerzitetno življenje ter jim pomagajo pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov tekom študija.

Članice morajo zagotoviti tujim študentom tutorje učitelje oz. osebne svetovalce in tutorje študente.

Tuji študenti v izmenjavi so deležni posebne tutorske pomoči, ki je urejena podobno kot uvajalno tutorstvo. Članica lahko to tutorstvo dopolni s predmetnim študentskim in učiteljskim tutorstvom. Organizacija dela tutorjev študentov in tutorjev učiteljev za tuje študente je analogna modelu uvajalnega študentskega oziroma učiteljskega tutorstva. Dodatna zahteva pri izboru tutorja študenta za tuje študente je ustrezna raven znanja tujega jezika. Na članicah z veliko tujimi študenti tutorje študente koordinira koordinator tutorjev za tuje študente.

Za tutorstva s tujimi študenti so tutorji študenti nagrajeni enako kot v primeru uvajalnega študentskega tutorstva domačih študentov.

Datum:

prof. dr. Ivan Svetlik

rektor Univerze v Ljubljani


*Izobraževalna enota je zaključena, formalno strukturirana izobraževalna izkušnja, ki vključuje izobraževalne rezultate, kreditne točke in načine ocenjevanja. Primer: predmet, modul, seminar, laboratorijsko delo, priprave na diplomsko delo ali izbirni predmeti.


[1] Moške oblike samostalnikov so v tem dokumentu uporabljene v generičnem smislu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola.Izdelava 2007-2015 Nanosplet.com

Uporabljamo piškotke!


Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.

Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.