Akademija za glasbo --------------------
Iskanje
Obvestila
Trenutno ni novic!
Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo
Domov Kontakt RSS fb Switch to English intranet

pošlji prijataljunatisni

Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani
The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana 
24. zvezek (2016)

 

Branka Rotar Pance

NAMESTO UVODA

V jubilejnem letu, v katerem praznujemo 200-letnico javnega glasbenega šolstva na Slovenskem, je najprestižnejšo nagrado na področju glasbenega šolstva prejela zaslužna profesorica Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani dr. Breda Oblak. Nagrajenka, ki je spodbudila razvoj glasbenopedagoške znanosti pri nas, je pomembno soprispevala tudi k izhajanju Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani. V počastitev njenega bližajočega se življenjskega jubileja in kot priznanje za njeno delo objavljamo najprej predlog za podelitev nagrade Frana Gerbiča, ki ga je pripravil izvršni odbor Zveze slovenskih glasbenih šol, in v nadaljevanju nagovor nagrajenke. Dr. Breda Oblak je nagovor v imenu vseh prejemnikov prebrala na slavnostni podelitvi nagrad in priznanj Frana Gerbiča v Kulturnem domu Cerknica 6. aprila 2016.

 

Brane Rauter

ZGODOVINSKI TOK IZDELOVANJA KITAR NA SLOVENSKEM

Izvleček

Osrednji namen prispevka je predstaviti zgodovinski tok izdelovanja kitar na Slovenskem, hkrati pa opozoriti na medsebojno odvisnost med poučevanjem in izdelovanjem glasbila. Kitara je na Slovenskem zelo razširjena, posebej v zadnjih desetletjih pa se močno dviguje raven igranja, poučevanja ter izdelovanja kitar. Razloge za to najdemo predvsem v dolgoletni tradiciji konstruktivnega sodelovanja med kitarskimi pedagogi in izdelovalci kitar, saj je bil razvoj poučevanja kitare na Slovenskem skozi različna zgodovinska obdobja, kot tudi v sodobnosti, v stalni interakciji z izdelovanjem glasbil.

Ključne besede: kitara, izdelovanje kitar, poučevanje kitare, Antonio de Torres Jurado, slovenski izdelovalci kitar, Tovarna glasbil Melodija Mengeš

 

Abstract

Historical Course of Guitar Making in the Slovenian Territory

The main aim of the following article is to lay out the history of guitar making in the region of Slovenia as well as to spotlight the interdependence between instrument teaching and making thereof. The guitar is already very commonplace in Slovenia, but is in the recent decades that the quality of playing, teaching and making of the instrument have truly improved. The reasons can be traced in the well-established tradition of constructive cooperation between luthiers and pedagogues, as teaching practices at all times in their course keep a close contact with the making of the instrument. The article describes a historical development that the guitar’s predecessors have undergone till present, as well as expounds the first appearances of the guitar in Slovene region, first craftsmen in the area, and also modern time individuals that are most responsible for the instrument’s further development.

Keywords: Guitar, Guitar making, Guitar teaching, Antonio de Torres Jurado, Slovenian Guitar Makers, “Melodija Mengeš” Musical Instruments Factory.

 

Tina Bohak

MILOŠ BRIŠNIK – POZABLJEN MARIBORSKI PEVSKI PEDAGOG

Izvleček

Prispevek analizira in sintetizira življenje in delo pevskega pedagoga Miloša Brišnika, katerega 110. obletnico rojstva obeležujemo v letošnjem letu. Gre za prvo poglobljeno študijo, ki temelji na dokumentih in drugih pisnih virih, ohranjenih v arhivu Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Glasbeni in filmski zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor, Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana ter v Digitalni knjižnici Slovenije. Avtorica obravnava Brišnikovo življenje z vsemi bistvenimi prelomnicami, ki se navezujejo na njegovo zasebno življenje in pedagoško kariero. Izpostavljeno je Brišnikovo udejstvovanje na Državni glasbeni šoli v Mariboru (1945–1948) in njenih kasnejših organizacijskih oblikah Srednji glasbeni šoli Maribor (1948–1962), Centru za glasbeno vzgojo (1962–1977) in Zavodu za glasbeno in baletno izobraževanje Maribor (1977–1978). Osvetljen je njegov pomen za solopevsko izobraževanje po drugi svetovni vojni v drugem največjem mestu na slovenskih tleh.

Ključne besede: Miloš Brišnik, pevski pedagog, Državna glasbena šola Maribor, Srednja glasbena šola Maribor, Center za glasbeno vzgojo Maribor, Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje Maribor.

 

Abstract

Miloš Brišnik – The Forgotten Maribor Singing Educator

The article presents the latest research on the life and work of the Maribor singing educator Miloš Brišnik. This year we are marking the 110th anniversary of his birth. This is the first in-depth study, based on documents and other written sources, preserved in the archive of The Maribor Conservatory of Music and Ballet, the Music and Film collection of the University  of Maribor Library, the Music collection of the National and University Library and the Digital Library of Slovenia. In the individual segments of the article the author outlines all essential life events considering Brišnik's private life as well as his teaching career. Moreover, the author also systematically presents Brišnik's pedagogical work at the State Primary Music School in Maribor (1945–1948) and its organizational forms the State Secondary Music school Maribor (1948–1962), Centre for Music Education (1962–1977) and Institute for Music and Ballet Education Maribor (1977–1978). The emphasis is laid upon the importance of Brišnik's solo singing education after the Second World War in Maribor, the second largest Slovenian city.  

Keywords: Miloš Brišnik, singing educator, the State Primary Music School Maribor, the State Secondary Music School Maribor, Centre for Music Education Maribor, Institute for Music and Ballet Education Maribor.


Rūta Girdzijauskienė

PRIMARY SCHOOL CHILDREN'S CREATIVE EXPRESSION IN SINGING

Izvleček

V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave o ustvarjalnem izražanju osnovnošolskih otrok pri petju. V študiji je sodelovalo dvestopet osnovnošolskih otrok, starih 7-11 let. Večina gradiva je bila zbrana z opazovanjem. Dodatni podatki so bili pridobljeni z analizo videoposnetkov. Informacije so bile zbrane tudi s strani raziskovanih subjektov. Rezultati so pokazali, da pri osnovnošolskih otrocih raven ustvarjalnega izražanja pri petju ni visoka. Skoraj ena tretjina subjektov je bila razvrščena v nizko raven ustvarjalnega izražanja pri petju in samo ena četrtina v zelo visoko raven ustvarjalnega izražanja pri petju.

Ključne besede: ustvarjanje, ustvarjalno izražanje, petje, osnovnošolski otroci

 

Abstract

In the article the results of the research on primary school children's creative expression in singing are presented. Two hundred and five junior school age children (7-11 years old) participated in the study. The bulk of the material was collected through observation. Additional data were obtained through analysis of video recordings. Information was also collected from the subjects of the study. The research data showed that the level of creative expression in singing is not high among junior school age children. Almost one third of the subjects were assigned to the low level of creative expression in singing, and only one fourth – to very high level of creative expression in singing.

Keywords: creativity, creative expression, singing, primary school children

 

Karolina Šantl Zupan

PEDAGOŠKO IN UMETNIŠKO DELOVANJE UČITELJEV PIHAL

Izvleček

Pedagoško delo učiteljev pihal poteka v obliki individualnega pouka. V prispevku obravnavamo vlogo formativnega ocenjevanja pri inštrumentalnem pouku, motivacijske vidike prilagajanja pouka posamezniku, vključevanje demonstracije v učni proces in pripravo učencev za uspešno samostojno vadenje. Pedagoško delo učiteljev je tesno povezano z njihovim aktivnim umetniškim delovanjem, ki ga obravnavamo kot obliko vseživljenjskega učenja.

V raziskavi nas je zanimalo pedagoško in umetniško delovanje učiteljev pihal. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali, kakšne so povratne informacije učiteljev pihal pri pouku, kakšen pomen ima demonstracija vadenja inštrumenta in kako učitelji motivirajo učence za uspešno samostojno delo. Zanimali sta nas umetniška dejavnost učiteljev glede na možnosti in interese ter njihova skrb za pedagoški in umetniški razvoj.

Ključne besede: učitelji pihal, individualni pouk, povratne informacije, vadenje, umetniški razvoj

 

Abstract

Pedagogical and Artistic Work of Wind Instrument Teachers
Wind instrument teaching takes place in the form of individual tuition. The paper deals with the role of formative assessment in instrumental teaching, motivational aspects of individual class adaptation, inclusion of demonstration in the learning process and preparation of students for successful self-tutoring. Teaching is closely linked to teacher’s artistic activity, which is treated as a form of lifelong learning.

In this study we were interested in the educational and artistic work of wind instrument teachers. The questionnaire examines the classroom feedback, significance of effective practice demonstration and methods teachers use to motivate students for successful independent work. We were interested in the artistic activities of teachers with regards to the opportunities and their interests, and their concern for the educational and artistic development.

Keywords: wind instrument teachers, individual tuition, feedback, music practice, artistic development

 

Andreja Marčun

POMEN GLASBENE UMETNOSTI V POVEZAVI Z NARACIJO

Izvleček

Namen prispevka je prikazati stališča, ki jih imajo različni avtorji o pomenu umetnosti. Ker pojem umetnosti zajema dokaj širok spekter različnih dejavnosti, se v nadaljevanju osredotočim na utemeljevanje pomena glasbene umetnosti, ki jo lahko povežemo tako z naracijo kot tudi s konceptom emancipacije. Slednja je namreč še posebej pomembna za družbeno ranljive skupine kot so npr. učenci s posebnimi potrebami. Prispevek zaokrožim s predstavitvijo naracije v glasbeni umetnosti.

Ključne besede: pomen umetnosti, pomen glasbene umetnosti, naracija, emancipacija.

 

Abstract

The Importance of Music in Conjunction with Narration

The purpose of this article is to show the views held by various authors on the importance of the arts. Since the concept of art covers a fairly wide range of different activities I concentrate on justifying the importance of music, which can be associated with both the narrative and the concept of emancipation. The latter is particularly important for socially vulnerable groups such as students with special needs. In conclusion, it presents narration in music.

Keywords: the importance of art, the importance of music, narration, emancipation.

 

Miha Haas

TONSKE BARVE NA KLAVIRJU: AKUSTIČNA PREDISPOZICIJA ALI KONTEKSTUALNA ILUZIJA?

Izvleček

V pedagoškem in izvajalskem kontekstu pogosto prihaja do razhajanja med umetniškim pojmovanjem kvalitet klavirskega tona ter znanstvenimi eksperimenti, pri katerih je bilo že ničkolikokrat potrjeno, da pianisti tradicionalno verjamejo v fizikalno neobstoječe zmožnosti svojega inštrumenta. Ta članek predstavlja odgovor na vprašanje, kaj je tonska barva na klavirju in kako jo izvajalec doseže. V razmislek je ponujen pedagoško-izvajalski vidik, ki znanje pridobljeno iz akustičnih eksperimentov uporablja za razvoj pianista v obdobju študija ter koncertnemu pianistu omogoča učinkovitejši pristop pri doseganju iluzije tonskih barv na klavirju.

Ključne besede: tonske barve, klavirski ton, tonska slika, izvajalska praksa klavirja, akustična analiza, klavirska mehanika, višje harmonske frekvence

 

Abstract

Piano timbre: acoustic predisposition or contextual illusion?

In the context of pedagogy and performance there is often a discrepancy between artistic comprehension of the qualities of piano timbre and scientific experiments. Traditional pianistic beliefs regarding abilities of their instrument have been proven wrong countless times. This article tries to answer the question of the origin of piano timbre and how it is achievable by a performer. It purposes a way of dealing with piano timbre that uses results of scientific research as means of beneficial contribution to the development of students and enables a more efficient exploration of tone colour to the performers.

Keywords: tone colour, piano timbre, tone painting, piano performance, acoustic analysis, piano action, overtones

 

Ilonka Pucihar

IMPROVIZACIJA – INTEGRALNI DEL USTVARJALNEGA UČENJA IN POUČEVANJA KLAVIRJA

Povzetek doktorske disertacije.

 

Darinka Novak Jerman

KOMPARATIVNA ANALIZA UČNIH STRATEGIJ IN SPOSOBNOSTI MLADOSTNIKOV GLEDE NA GLASBENO IZOBRAŽEVANJE

Povzetek doktorske disertacije.

 

Špela Golobič

VPLIV UMETNIŠKIH PROGRAMOV OSREDNJIH SLOVENSKIH GLASBENIH INSTITUCIJ NA KULTURNI RAZVOJ IN ORIENTACIJO ŠOLSKE POPULACIJE

Povzetek doktorske disertacije.

 

 

 

 

Izdelava 2007-2015 Nanosplet.com

Uporabljamo piškotke!


Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.

Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.