Ključni razlogi za osip v slovenskih glasbenih šolah – kvalitativna študija

12.06.2024

KLJUČNI RAZLOGI ZA OSIP V SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOLAH – KVALITATIVNA ŠTUDIJA 

Glasbeno izobraževanje se pogosto sooča z izzivom ohranjati učenčevo dolgoročno zavzetost, saj prenekateri učenec dojema učne ure kot prezahtevne in nezanimive, kar vodi k predčasnemu osipu učencev v  glasbenem izobraževanju. Namen pričujoče raziskave je osvetliti glavne razloge s perspektiv različnih deležnikov, in sicer učencev, ki so glasbeno šolanje predčasno opustili, njihovih staršev, učiteljev inštrumenta in nauka o glasbi, ter ravnateljev slovenskih glasbenih šol. Na osnovi teorije samodoločanja smo raziskali preplet zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vodijo k predčasnemu opuščanju izobraževanja v glasbeni šoli.  Med zunanjimi dejavniki so bile najbolj izpostavljene druge izvenšolske dejavnosti, učne ure nauka o glasbi in solfeggia, ter učiteljev pristop k poučevanju. Med notranjimi dejavniki je bila najbolj izpostavljena ključna vloga učenčevih zaznanih občutkov avtonomije, kompetentnosti in povezanosti v oblikovanju učenčevih odločitev o nadaljevanju oz. prenehanju izobraževanja. Neustrezni odnosi med učiteljem in učencem, omejeni stiki z vrstniki in nenavdihujoče vzdušje v razredu so močno vplivali na predčasen osip učencev v glasbeni šoli. Zavzetost učencev upada zaradi nekaterih segmentov učnega načrta,  težav pri nauku o glasbi in solfeggiu, omejenosti materialnih sredstev in prekomerne obremenjenosti učencev. Raziskava poudarja večplastnost in prepletenost teh dejavnikov in izpostavlja pomen vzpostavljanja podpornih okolij, ki naslavljajo individualne učenčeve potrebe in zanimanja. Podporna okolja vodijo k obogateni izkušnji glasbenega izobraževanja in prispevajo k vztrajanju v njem. Pričujoča raziskava predstavlja prvo tovrstno sistematično empirično študijo v slovenskem glasbenem šolstvu in daje osnovo za nadaljnje  raziskovanje in izboljševanje  učnih praks v slovenskih glasbenih šolah.

Na vrh