ODPRIMO VRATA GLASBENI UMETNOSTI IN ZNANOSTI / OPENING THE DOORS TO THE ART AND SCIENCE OF MUSIC - Mednarodni znanstveni simpozij / International Scientific Symposium 2022

24.11.2022
09:00
Akademija za glasbo, Kongresni trg 1, Ljubljana

Mednarodni znanstveni simpozij 2022:  
International Scientific Symposium 2022:

ODPRIMO VRATA GLASBENI UMETNOSTI IN ZNANOSTI
OPENING THE DOORS TO THE ART AND SCIENCE OF MUSIC


24.
-25. november 2022
24 - 25 Nov 2022

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
Academy of Music University of Ljubljana 


Več informacij o simpoziju:
More information about the symposium:
https://www.simpozij.ag.uni-lj.si/


Z mednarodnim znanstvenim simpozijem bomo proslavili selitev UL Akademije za glasbo s Stiškega dvorca v prenovljene prostore palače Kazina. Povezali bomo umetniško raziskovanje različnih glasbenih smeri z znanstvenim raziskovanjem na področju glasbene pedagogike in z njo povezanih znanstvenih disciplin. Na dvodnevnem simpoziju bodo predstavljeni prispevki, ki obravnavajo aktualne glasbenoumetniške in glasbenopedagoške teme in se povezujejo s celotnim glasbeno-umetniškim raziskovanjem in njegovimi interdisciplinarnimi povezavami ter s celotno vertikalo glasbenega in splošnega izobraževanja, vseživljenjskega učenja, različnih oblik neformalnega učenja in glasbenega udejstvovanja. Odprt simpozijski naslov je povezan tudi s pripravami na izvajanje novega doktorskega študijskega programa Umetnost, ki je v postopku akreditacije.

The international scientific symposium will celebrate the relocation of the Academy of Music from the Stiška Manor to the renovated premises of the Kazina Palace, Ljubljana, Slovenia. We will link the artistic research in various musical disciplines with scientific research in the field of music education and related scientific disciplines. The two-day symposium will present papers that address current topics in the musical arts and music education which relate to the music and artistic research as a whole and explore their interdisciplinary connections, as well as to music and general education, lifelong learning, various forms of non-formal learning and musical engagement. The symposium title is also linked to the preparations for the implementation of the new PhD programme in Arts, which is in the process of being accredited.

Na vrh