RAZPIS KOMISIJE ZA ZALOŽNIŠTVO IN TISK AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI

ZA IZDAJO DEL V LETU 2018/19, vloga


RAZPIS KOMISIJE ZA ZALOŽNIŠTVO IN TISK

AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI

ZA IZDAJO DEL V LETU 2018/19

 

 

 

Komisija za založništvo in tisk Akademije za glasbo v Ljubljani objavlja razpis za natis/izdajo del v letu 2018/19. Razpis je odprt do 02. decembra 2018.

 

Na razpisu lahko sodelujejo profesorji AG, študenti AG ali pa v soavtorstvu profesorji in študenti AG ter zunanji sodelavci. Predložena dela morajo soditi v študijsko literaturo za študente na dodiplomski in podiplomski ravni AG.

 

Ob prijavi na razpis mora vsak avtor oziroma avtorska skupina predložiti lektorirano natisnjeno gradivo v dveh izvodih ter v elektronskem zapisu na CD-ju z vsemi predvidenimi prilogami. Pisna gradiva morajo biti pripravljena v skladu s priloženimi Navodili. V primeru, da ima avtor oziroma avtorska skupina že pridobljene recenzije, naj predloži tudi ocene recenzentov. Obvezno mora predložiti tudi natisnjen in izpolnjen obrazec za prijavo na razpis.

 

Celotna dokumentacija naj bo oddana v dekanat Akademije za glasbo ali pa odposlana na naslov: Akademija za glasbo, Dekanat, Stari trg 34, 1000 Ljubljana s pripisom: prijava na razpis Komisije za založništvo in tisk AG.

 

Komisija za založništvo in tisk Akademije za glasbo v Ljubljani bo po izreku razpisa skladno s svojim pravilnikom pregledala vse prispele prijave in gradiva. Vsako delo bo predloženo v strokovno presojo dvema recenzentoma. V primeru, da bodo avtorji sami priložili ocene recenzentov, jih bo komisija pregledala in odločila, ali zadoščajo ali je potrebno pridobiti še dodatno oceno recenzenta.

 

Sklepi o izboru dela za natis/izdajo bodo posredovani avtorjem najkasneje do konca februarja 2019.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na AG pri

red.prof.Kranjc Dušan mag.art., (tel. 041 216 835, e-naslov dusan.kranjc@ag.uni-lj.si)

 

Objava razpisa na spletni strani AG (http://www.ag.uni-lj.si/)

 

 

 

 Predsednik  komisije za založništvo in tisk

                                                                                      Akademije za glasbo v Ljubljani

                                                                                  Red.prof.Kranjc Dušan mag.art., l.r.

Ljubljana,  07.05. 2018

 

NAVODILA AVTORJEM PRI ODDAJI BESEDIL

 

Ob prijavi na razpis mora vsak avtor oziroma avtorska skupina predložiti lektorirano besedilo v iztisu (dva izvoda) in v zapisu na  CD-ju z vsemi predvidenimi prilogami. Delo mora na koncu vsebovati indeks oziroma indekse, dodati pa je treba tudi izvleček v slovenščini in v angleščini. 

Prispevki naj bodo napisani z razmikom med vrsticami 1.5. Za literaturo, vire, opombe in bibliografijo velja enojni razmik. Odstavki naj bodo zapisani z izpuščeno vrstico, poravnava besedila naj bo na levi rob. Tabele in preglednice naj bodo v tabelarični obliki, ki jih omogoča urejevalnik Word. Slikovna in druga gradiva naj bodo na CD-ju oddana tudi v ločeni datoteki.

Na koncu dela je treba obvezno priložiti seznam literature, pri čemer naj bodo avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu priimkov, pri navajanju pa naj bo upoštevan standardni sistem navajanja na posameznih področjih.  

Citati morajo biti označeni z narekovaji in navedbo avtorja/vira v oklepaju takoj po koncu citata, npr.: (Kuret, 2005, str. 238). Če gre za povzemanje ugotovitev posameznih avtorjev, napišemo samo priimek avtorja in letnico, npr. (Kuret, 2005).

 

Komisija za založništvo in tisk                                                                     vloga št. ………...

Akademije za glasbo v Ljubljani                                                                   izpolni Komisija

                                                                                                                                                                                

                                                                                              

 

 

 

 

 

 
Na vrh