Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za leto 2010

Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko leto 2009/2010, najkasneje do 1. septembra 2010, Akademiji za glasbo.razpis
Dela se oddaja v poštni predal rednega profesorja Hinka Haasa.

V septembru začenjamo postopek izbire najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za Prešernovo nagrado za tekoče študijsko leto 2009/2010. Z njimi spodbujamo znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost študentov dodiplomskega študija.

Nagrade bomo izbirali in jih podeljevali po Pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad za študente in Poslovniku o delu Komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom. Oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh UL na naslednji povezavi:

http://intranet.uni-lj.si/komisije/komisija_za_presernove_nagrade.aspx

Želimo Vas spomniti na določila pravilnika in poslovnika o podeljevanju Prešernovih nagrad, ki določata roke in opredeljujeta postopke, na katere so vezane aktivnosti članic UL:

Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko leto 2009/2010, najkasneje do 1. septembra 2010 članici UL.

Članica UL do 1. oktobra 2010 predloži Komisiji za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom UL najboljša dela, ki so po njeni oceni najprimernejša za nagrado.

Vsaka članica UL lahko predlaga največ tri dela, od tega največ dve deli z istega področja (področja določa Pravilnik in so navedena spodaj). Članice UL, ki imajo vpisanih več kot 3000 študentov, lahko predlagajo največ štiri dela, od tega največ tri z istega področja.

Članica UL za vsako predlagano delo informativno navede tudi področje in predlaga po enega kvalificiranega ocenjevalca za vsako področje, za katerega predlaga vsaj eno delo (končna razvrstitev v področja in sestava področnih komisij je v pristojnosti univerzitetne Komisije).

Odgovornost članice je, da od predlaganih ocenjevalcev pridobi privolitev za delo v področnih komisijah in zagotovi, da bodo delo v teh komisijah lahko opravili v predvidenem času (med 10. oktobrom in 10. novembrom). Področja, ki jih določa pravilnik, so: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika, izobraževanje.

Prosimo Vas, da nam do 1. oktobra 2010 pošljete predloge del za Prešernovo nagrado študentom. Popolna vloga obsega naslednja gradiva:

1. Dva tiskana izvoda vsakega predlaganega dela

2. Predlagana dela v elektronski obliki, vsako na svoji zgoščenki. Datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek – Naslov Diplomske Naloge, dovoljeni so naslednji formati:

a. Diplomsko delo – tekstovne datoteke, izključno PDF FORMAT.

b. Diplomsko delo - video posnetki, izključno AVI FORMAT.

c. Diplomsko delo - zvočni posnetki, izključno WAV FORMAT.

3. Na enem elektronskem mediju – zgoščenki članica zbere in posreduje Komisiji za Prešernove nagrade naslednje datoteke s podatki o delih, ki jih predlaga:

3.1 Skenirana originala ocen za vsako predlagano delo s podpisoma obeh neodvisnih ocenjevalcev (PDF format). Ocene naj ne bodo preobsežne (do 2 strani). Vsako oceno pošljite v svojem dokumentu in ju poimenujte: Ime Priimek – Ocena 1 in Ime Priimek – Ocena 2.

3.2 Posebno datoteko (Word format) skupaj za vsa predlagana dela, ki vsebuje:

- Naslov predlaganega dela

- Ime in priimek avtorja (avtorjev)

- Ime in priimek mentorja (mentorjev)

- Povzetek predlaganega dela (ki je sicer sestavni del vsakega dela)

- Področje predlaganega dela

- Predlog kvalificiranega ocenjevalca (ki ne sme biti niti mentor niti ocenjevalec naloge, ki jo članica predlaga in mora biti habilitiran profesor)

- Podatke o avtorju/avtorjih (ime, priimek, naslov, davčna številka, številka osebnega računa in pri kateri banki je račun odprt)

OBRAZEC:

Rokovnik:

- Do 1. septembra 2010 kandidati oddajo svoje naloge na članicah.

- Do 1. oktobra 2010 članice predložijo Komisiji dela, ki so po njihovi oceni najprimernejša za nagrado, in predloge za člane Področnih komisij.

- V času od 1. oktobra 2010 dalje predlagana dela pregledajo člani Komisije, zadolženi za posamezna področja in podajo predloge o razvrstitvi del v področja

- Od 10. oktobra 2010 do 15. novembra 2010 se Komisija za Prešernove nagrade sestane dvakrat. Prvič pregleda prispele predloge za nagrade in poročila članov Komisije, zadolženih za branje predloženih del, razvrsti dela po področjih in imenuje področne komisije za oceno nalog. Na drugem sestanku obravnava poročila področnih komisij in odloča o nagradah.

- Do 10. novembra 2010 morajo biti Komisiji predložena pisna poročila področnih komisij.

- Komisija odloči o delih, ki bodo nagrajena, najpozneje do 20. novembra 2010.

- Do 22. novembra 2010 mora Komisija vse članice obvestiti o svoji odločitvi o prejemnikih Prešernovih nagrad.

- V tednu UL, konec novembra in začetek decembra 2010, bo svečana podelitev Prešernovih nagrad.

- V času od 22. novembra do 30. novembra 2010 imajo članice čas za pripravo predstavitev nagrajencev in njihovih del. Na UL pa pripravimo listine, kulturni program, tiskanje vabil in vključitev slovesne podelitve nagrad v širši program prireditve ob tednu Univerze

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo!

Predsednik Komisije

za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani

prof. dr. Marko Uršič

Na vrh