EU podprla projekt TEAM - Teacher Education Academy for Music. Future-Making, Mobility and Networking in Europe

UL AG je partnerica projekta TEAM, ki je do zdaj gotovo največji projekt na raziskovalnem področju, na evropski ravni pa gre za največji projekt na področju izobraževanja učiteljev glasbe in glasbene pedagogike. Kot aktivna udeleženka za UL AG pri projektu sodeluje izr. prof. dr. Branka Rotar Pance


Akademija za izobraževanje učiteljev glasbe. Oblikovanje prihodnosti, mobilnost in mreženje v Evropi (The Teacher Education Academy for Music. Future-Making, Mobility and Networking in Europe; v nadaljevanju TEAM) prejme financiranje v višini 1,5 milijona evrov

Evropska unija je projekt TEAM v okviru programa Erasmus+ Teacher Academies podprla z 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Kot eden izmed 16 novih projektov v omenjenem sklopu bo TEAM okrepil mrežo za glasbeno izobraževanje v šolah, institucijah, namenjenih začetnemu in trajnemu izobraževanju učiteljev glasbe, spodbujal mobilnost in zagotavljal gradivo za oblikovanje prihodnosti glasbenega izobraževanja. TEAM je vseevropska sodelovalna raziskovalna in razvojna mreža, ki tesno sodeluje z Evropskih združenjem za glasbo v šoli (European Associtaion for Musik in School, EAS). Njen cilj je preoblikovati začetno in trajno izobraževanje učiteljev glasbe (music teacher education, MTE) in šolsko glasbeno izobraževanje (music education, ME) v Evropi v skladu z aktualnimi potrebami profesionalizacije učiteljev glasbe, digitalizacije, medkulturnega učenja, preživetja v prihodnosti, trajnosti in socialni skladnosti. To namerava TEAM doseči z razvojem na dokazih temelječih, v prihodnost usmerjenih OER (trajnosti, demokratizacije, digitalizacije) za začetno in trajno glasbeno izobraževanje ter s krepitvijo mobilnosti za začetno izobraževanje učiteljev glasbe s posebnim poudarkom na kakovostnih šolskih praksah v tujini z medkulturnim mentorstvom. Prikazovanje ME in MTE bo prineslo dokaze in olajšalo nadaljne sodelovanje v prihodnosti. Učni rezultati projekta TEAM bodo povzeli znanje vseh ugotovitev projekta TEAM in ga oblikovali v uporaben kurikularni politični dokument z namenom zagovarjanja visoke kakovosti ME/MTE v evropskih državah. Da bi se spoprijel s trenutnimi težavami glasbe kot predmeta v Evropi in da bi ustvaril dinamiko sprememb, TEAM uporablja širok, na več točkah temelječ pristop. Tako bo dolgoročno spodbujal mrežo glasbenega izobraževanja v Evropi. Njegov tesen odnos z evropskimi glasbenimi združenji od samega začetka projekta zagotavlja, da bo TEAM lahko učinkoval tudi po njegovem zaključku. Sodelovalo bo 15 partnerskih institucij (šol za usposabljanje, ustanov za začetno in nadaljno srednješolsko izobraževanje) iz 12 evropskih držav z visoko ravnijo strokovnega znanja na relevantnih področjih, poleg njih pa tudi  številni pridruženi partnerji iz 12 držav in še 12 evropskih držav ter evropskih nevladnih organizacij, povezanih z glasbo.

Projekt bo trajal od junija 2023 do maja 2026, koordinira pa ga Univerza v Potsdamu. Izr. prof. dr. Branka Rotar Pance bo pri projektu kot aktivna udeleženka za UL AG, kot partnerico evropskega projekta. The T
eacher Education Academy for Music. Future-Making, Mobility and Networking in Europe (TEAM) is funded with €1.5 million

With a grant of €1.5 million the European Union is funding the project TEAM -Teacher Education Academy for Music. Future-Making, Mobility and Networking in Europe in the program Erasmus+ Teacher Academies. As one of 16 new projects in this strand TEAM will strengthen the network for music education in schools, and initial as well as continuous music teacher education institutions, foster mobility and provide future-making material for music education. TEAM is a pan-European collaborative research and development network working closely with the European Association for Music in School (EAS). It aims to reshape initial and continuous music teacher education (MTE) and school music education (ME) in Europe according to the current needs of music teacher professionalization, digitization, intercultural learning, future viability, sustainability and social coherence. TEAM plans to achieve this by developing evident-based future-making music education OERs (sustainability, democratization, digitalization) for initial and continuous MTE, by strengthening mobility for initial music teacher education with a special focus on high-quality school internships abroad with intercultural mentoring. Mappings of ME and MTE will offer evidence and ease further collaboration in the future. The TEAM Learning Outcomes will sum up the knowledge from all TEAM findings and develop this into a useful curricular policy paper to advocate for high quality in ME/MTE in European Countries. TEAM takes a broad approach at various points in order to tackle the current problems of the subject of music in Europe and to create a dynamic of change. It will therefore foster a music education network in Europe in the long term. A close relationship with European music associations from the very beginning guaranties that TEAM can continue to have an effect even after the project has ended. 15 partner institutions (training schools, initial and continuous MTE institutions) from 12 European countries with a high level of expertise in the necessary areas will work together flanked by a large number of Associated Partners from the 12 consortium countries as well as from 12 further European countries and music-related European NGOs.

The project will run from June 2023 to May 2026 and is coordinated by the University of Potsdam. It is still possible to enter as Associated Partner by June 2023! Please contact malmberg@uni-potsdam.de
Na vrh