Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Sedež: Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 27 300
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:
izr. prof. Marko Vatovec, dekan

Datum prve objave kataloga:
01. 05. 2008

Datum zadnje spremembe:
07. 11. 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.ag.uni-lj.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:
UL AG je članica Univerze v Ljubljani in opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo na področju glasbe.

UL AG je edini visokošolski zavod v Sloveniji, ki izvaja na dodiplomski in podiplomski stopnji javno veljavne študijske programe za pridobitev ustrezne izobrazbe na področju glasbe. Na UL AG se izvajajo bolonjski študijski programi prve in druge stopnje.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:


DEKANAT:
dekan, izr. prof. Marko Vatovec

ODDELKI:
01 24 27 300 (centrala UL AG)

ODDELEK ZA KOMPOZICIJO IN GLASBENO TEORIJO

predstojnik: izr. prof. dr. Andrej Misson

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost: kompozicija in glasbena teorija

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Glasbeno-teoretska pedagogika:
kompozicija in glasbena teorija

· Interdisciplinarni doktorski študijski program III. stopnje Humanistika in družboslovje: kompozicija in glasbena teorija

 

ODDELEK ZA DIRIGIRANJE
predstojnik: doc. Sebastjan Vrhovnik

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost:
orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Glasbeno-teoretska pedagogika:
orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje

 

ODDELEK ZA PETJE
predstojnik: izr. prof. Matjaž Robavs

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost: petje

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika:
petje

 

ODDELEK ZA INSTRUMENTE S TIPKAMI
predstojnik: red. prof. Hinko Haas

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost: klavir, orgle, harmonika

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika:
klavir, orgle, harmonika

 

ODDELEK ZA GODALA IN INSTRUMENTE S STRUNAMI
predstojnik: red. prof. Tomaž Rajterič

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost:
violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika:
violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara

 

ODDELEK ZA PIHALA, TROBILA IN TOLKALA
predstojnik: red. prof. Karolina Šantl Zupan

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost:
flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika:

flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala

 

ODDELEK ZA GLASBENO PEDAGOGIKO
predstojnica: izr. prof. dr. Branka Rotar Pance

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnjeGlasbena pedagogika: glasbena pedagogika

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena pedagogika: glasbena pedagogika

· Interdisciplinarni doktorski študijski program III. stopnje Humanistika in družboslovje: glasbena pedagogika

 

ODDELEK ZA SAKRALNO GLASBO
predstojnik: izr. prof. Tone Potočnik

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost: sakralna glasba

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
Magistrski študijski program II. stopnje Glasbeno-teoretska pedagogika: sakralna glasba

 

ODDELEK ZA STARO GLASBO
predstojnik: izr. prof. Egon Mihajlovič

Študijski programi:

Študijski programi:

· Univerzitetni študijski program I. stopnje Glasbena umetnost: čembalo, kljunasta flavta

· Magistrski študijski program II. stopnje Glasbena umetnost,
· Magistrski študijski program II. stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
čembalo, kljunasta flavta


KATEDRA ZA KOMORNO IGRO
vodja: izr. prof. Borut Zagoranski

KATEDRA ZA GLASBENO-TEORETIČNE PREDMETE
vodja: doc. Vito Žuraj


KATEDRA ZA ZGODOVINO GLASBE
vodja: red. prof. dr. Darja Koter


KATEDRA ZA JAZZ
vodja: izr. prof. mag. Jaka Pucihar


KATEDRA ZA KLAVIR A,B,C
vodja katedre za klavir A,B,C: strok. svet. Brigita Pavlinc


KATEDRA ZA KOREPETICIJE
vodja katedre za korepeticije: strok. svet. Ivan Jose Vombergar


KATEDRA ZA GLASBENO-PEDAGOŠKE PREDMETE
vodja: red. prof. Andrej Grafenauer

KATEDRA ZA NOVO GLASBO
vodja: doc. Luka Juhart


KATEDRA ZA TROBILA
vodja: red. prof. Dušan Kranjc

ORGANI UL AG:

Dekan:

Marko Vatovec, izr. prof.
Tel.: 01 24 27 302,

dekanat@ag.uni-lj.si

Senat:
Kontaktna oseba: Mojca Žugelj Marič,
tajnik Akademije za glasbo
Tel.: 01 24 27 306,

Akademski zbor:
izr. prof. Renata Bauer

Kontaktna oseba: Alenka Grahek, vodja kadrovske službe
Tel.: 01 2427316,

Upravni odbor:
Predsednik: Andrej Grafenauer, red. prof.

Tel.: 01 24 27 304

Študentski svet:

 

Predsednik ŠS AG:
Podpredsednik ŠS AG: Nejc Grm
Tajnik ŠS AG: Vida Vatovec

 

Člani:

Nejc Grm, 2. letnik magistrskega programa Glasbena umetnost – smer Harmonika
Domen Koren, 3. letnik dodiplomskega programa Glasbena umetnost, smer Saksofon
Filip Korošec, 1. letnik magistrskega programa Instrumentalna in pevska pedagogika, smer Tolkala
Hana Lavrinc, 2. letnik dodiplomskega programa Glasbena umetnost, smer Viola
Andraž Likar, 3. letnik dodiplomskega programa Glasbena umetnost, smer Violina
Pavla Lušin, 2. letnik magistrskega programa Glasbena umetnost – smer Kitara
Simon Penšek, 2. letnik magistrskega programa Glasbena umetnost – smer Kompozicija in glasbena teorija
Kaja Romih, 1. letnik magistrskega programa Glasbena umetnost – smer Flavta
Vida Vatovec, 1. letnik dodiplomskega programa Glasbena umetnost – smer Saksofon

Knjižnica:

Ksenija Požar Žižek
knjiznica@ag.uni-lj.si

2.b Organigram zavoda

V pripravi...

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Dekan: izr. prof. Marko Vatovec
Tel.: 01 24 27 306

Tajnik Akademije za glasbo:
Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.
Tel.: 01 24 27 306
tajnik@ag.uni-lj.si

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:


· Statut UL

· Pravila UL AG

· Pravilnik o študijskem redu UL AG


Notranji predpisi UL so objavljeni na:

http://www.uni-lj.si/univerza/Pravilniki/pravilniki.asp

Notranji predpisi UL AG so objavljeni na:
http://www.ag.uni-lj.si

Državni predpisi:
· Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije

· Zakon o zavodih

· Zakon o visokem šolstvu

· Odlok o preoblikovanju UL

· Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008

· Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

· Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja

· Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi so objavljeni na:
http://zakonodaja.gov.si

Predpisi EU:
· Izobraževanje
Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja

Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.4.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

· Program »Socrates«
Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:
...............................

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:


Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti na UL

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:


· Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija

· Postopki pri odločanju o prošnjah študentov

· Postopki pri odločanju študentov o študijskih zadevah

· Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja

· Habilitacijski postopki z matičnih področij UL AG

2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:


· Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov

· Osebni karton študenta

· Zapisnik o izpitu

· Evidenca o diplomantih

· Evidenca o nostrifikaciji tujih diplom

· Evidenca o priznavanju izobrazbe

· Evidenca uporabnikov knjižnice

· Evidenca o zaposlenih delavcih

· Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)


2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:


· Seznam predavanj

· Študijski koledar

· Cenik storitev

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna prek spleta.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu UL AG

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov


· O študiju in možnostih nadaljevanja študija

· O priznavanju izobraževanja

· O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev

· O ceniku storitev

 

Na vrh