Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Sedež: Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 27 300
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:
dekan
izr. prof. Marko Vatovec

Matična številka: 1626809
Identifikacijska številka: davčna številka: 89735552, nismo zavezanci za DDV
Podračun št.  01100-6030706828, BIC: BSLJSI2X, odprt pri UJP, Urad Ljubljana

Datum prve objave kataloga:
1. 5. 2008
Datum zadnje spremembe:
21. 6. 2018

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:
UL AG je članica Univerze v Ljubljani in opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo na področju glasbe.
UL AG je edini visokošolski zavod v Sloveniji, ki izvaja na dodiplomski in podiplomski stopnji javno veljavne študijske programe za pridobitev ustrezne izobrazbe na področju glasbe. Na UL AG se izvajajo bolonjski študijski programi prve in druge stopnje.

SENAT

ODDELKI in KATEDRE

AKADEMSKI ZBOR

UPRAVNI ODBOR

ŠTUDENTSKI SVET

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
· Statut UL
· Pravila UL AG
· Pravilnik o študijskem redu UL AG
Notranji predpisi UL so objavljeni na:
http://www.uni-lj.si/univerza/Pravilniki/pravilniki.asp.

Državni predpisi so objavljeni na: http://zakonodaja.gov.si.
· Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
· Zakon o zavodih
· Zakon o visokem šolstvu
· Odlok o preoblikovanju UL
· Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do leta 2008
· Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
· Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
· Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU:
· Izobraževanje
Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
· Program »Socrates«
Sklep št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti na UL

Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
· Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
· Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
· Postopki pri odločanju študentov o študijskih zadevah
· Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
· Habilitacijski postopki z matičnih področij UL AG

Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja
· Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
· Osebni karton študenta
· Zapisnik o izpitu
· Evidenca o diplomantih
· Evidenca o nostrifikaciji tujih diplom
· Evidenca o priznavanju izobrazbe
· Evidenca uporabnikov knjižnice
· Evidenca o zaposlenih delavcih
· Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
· Seznam predavanj
· Študijski koledar
· Cenik storitev

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Večina informacij je dostopna prek spleta.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu UL AG.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
· O študiju in možnostih nadaljevanja študija
· O priznavanju izobraževanja
· O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
· O ceniku storite
Na vrh