Urnik simpozija / Symposium Schedule

Mednarodni znanstveni simpozij / International Scientific Symposium

IZZIVI SODOBNE GLASBENE PEDAGOGIKE / CHALLENGES IN CONTEMPORARY MUSIC EDUCATION

 

Sreda, 15. november 2017 / Wednesday, 15th November 2017

Akademija za glasbo, Šantlova dvorana / The Academy of Music, Šantl's Hall

 

Ob 9.00 / At 9.00 am

Pozdravni nagovori / Welcome speeches:

Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani / Dean of the Academy of Music

Branka Rotar Pance, predsednica organizacijskega odbora simpozija / Chair of the Symposium Organisational Committe

 

Ob 9.15 / At 9.15 am

Vodja / Chair: Branka Rotar Pance

Ključnik govornik / Keynote Speaker

Peter den Ouden (NL): Vloga učitelja glasbe v razredu: umetnik ali pedagog? / The Role of the Music Teacher in the Classroom: Artist or Pedagogue?

 

Ob 10.10 / At 10.10 am

Vodja / Chair: Darja Koter

Barbara Sicherl Kafol: Kurikularno delo Brede Oblak − od pionirskih začetkov do sodobnih izpeljav / Breda Oblak’s Curricular Work: from Pioneer Beginnings to Modern Solutions

Bogdana Borota: Pogled na didaktične zbirke za glasbeno vzgojo Brede Oblak z diahrone perspective / A View of Didactic Sets by Breda Oblak from a Diachronic Perspective

 

Ob 11.30 / At 11.30 am

Vodja / Chair: Barbara Sicherl Kafol

Katarina Habe: Osebnostne vrline in poslanstvo glasbenega pedagoga v sodobnem času / Character Strenghts and Professional Call in Music Pedagogues

Manja Flisar Šauperl: Celosten vpogled v delo učitelja praktika pri predmetu glasbena umetnost / Holistic Insight into the Teacher-Practitioner’s Work

Ada Holcar Brunauer: Formativno spremljanje pri glasbeni umetnosti / Formative Assessment in Music Education

 

Ob 14.00 / At 14.00 pm

Vodja / Chair: Carola Schormann

Paul Crowther (IR):  Glasba kot izobraževanje / Music As Education   

Sabina Vidulin (CRO): Nadgradnja glasbenega razumevanja: od poslušanja glasbe k ustvarjanju glasbe / Upgrading Musical Understanding: From Listening to Music to Music Making

Andreas Bernhofer (AT): Izkušnje mladih kot dela občinstva na koncertih – konstruktivističen pogled / Young People's Experiences as Part of the Audience in Live Performances – A Constructivist Viewpoint

 

Ob 15.10 / At 15.10 pm

Vodja / Chair: Bernd Westermann

Jelena Blašković, Tihomir Prša (CRO): Gregorijansko petje - temelj zahodnoevropske kulturne in glasbene dediščine - v luči primarnega vzgojno-izobraževalnega procesa / Gregorian Singing – The Foundation of Western-European Cultural and Musical Heritage – In the Light of Primary Educational Process          

Helmut Schaumberger  (AT): Kako profesionalno peti z otroki in mladostniki? Ključne kompetence učiteljev glasbe in vodij otroških in mladinskih zborov / How to sing Professionally with Children and Adolescents? Core Competences of Music Teachers and Directors of Children´s Choirs and Youth Choirs

Dirk Zuther (DE): Neformalno učenje na področjih popularne glasbe. Kako se mladi učenci učijo igranja na inštrument ali petja pesmi? / Informal Learning in Fields of Popular Music.  How do Young Students Learn to Play an Instrument or to Sing a Song?

Milena Petrović (SR): Ali lahko melodična kontura povzroči čustva v glasbi? /  Can Melodic Contour Induce Emotions in Music?

 

Ob 17.00 / At 17.00 pm

Vodja / Chair: Katarina Habe

Andrej Misson: Nekaj misli o glasbi in umetni inteligenci / Few Thoughts about Music and Artifical Inteligence

Tjaša Ribizel: MySolfeggio: mobilna in tablična aplikacija za učenje Nauka o glasbi / MySolfeggio: The Mobile and Tablet Application for Practising of Solfeggio

Anja Ivec: Vloga motivacije v projektu »dijaki komponisti« / The Role of Motivation in the Student Composer Project

 

Ob 19.00 / At 19.00 pm

Koncert / Concert (Velika dvorana Kazine / Kazina's Big Hall)

 

Četrtek, 16. november 2017 / Thursday, 16th November 2017

Univerza v Ljubljani, Velika dvorana / University of Ljubljana, Big Hall

 

Ob 8.30 / At 8.30 am

Delavnice / Workshops

Vodja / Chair: Tina Bohak

8.30–9.15

Bernarda Rakar: Orffova delavnica - igraje do menjave taktovskih načinov / Orff Workshop – A Simplistic Approach to Time Signature Changes

9.25–10.10

Ilonka Pucihar: Ustvarjalno izražanje skozi gib, zvok in glasbo v predšolskem in šolskem obdobju / Creative Expression through Movement, Sound and Music in the Preschool and School Period  

10.20–11.05

Vlasta Lokar Lavrenčič: Navdušimo otroke z(a) glasbo / Inspire Children For and With Music

Vodja / Chair: Sabina Vidulin

11.15–12.00

Gabriela Konkol (PO): Kreativno poslušanje klasične glasbe / Creative Listening to Classical Music

 

Akademija za glasbo, Šantlova dvorana / The Academy of Music, Šantl's Hall

 

Ob 14.00 / At 14.00 pm

Vodja / Chair: Darja Koter

Ključna govornica / Keynote Speaker

Branka Rotar Pance: Eksperimentalni pouk Brede Oblak kot izhodišče razvoja slovenske glasbene didaktike. Današnji pogledi in perspektive / Breda Oblak's Experimental Music Education as the Starting Point of the Development of Didactics of Music in Slovenia. Present and Future Perspectives

 

Ob 14.55 / At 14.55 pm

Vodja / Chair: Olga Denac

Tina Bohak: »GLASBENI BOVEC« – pomemben mejnik permanentnega izobraževanja glasbenih pedagogov v splošnem in glasbenem šolstvu na slovenskih tleh / »GLASBENI BOVEC« – Important Milestone of Permanent Education in General and Music School in Slovenia

Darja Koter: Jurče Vreže – nestor slovenskega mladinskega zborovskega petja / Jurče Vreže – The Nestor of Slovenian Youth Choir singing

Marina Bizjak: Izzivi pri poučevanju petja v času glasovnih sprememb / Challenges in Teaching Singing at the Time of Voice Change

 

Ob 16.30 / At 16.30 pm

Vodja / Chair: Andrej Misson

Olga Denac: Vpliv predšolskega  glasbenega izobraževanja  na raven razvitosti  melodičnega in ritmičnega posluha / The Effects of Preschool Music Education on the Level of Melodic and Rhythmic Ear Development

Katarina Zadnik, Danaja Koren: Učinki Montessori materialov pri pouku Nauka o glasbi v glasbeni šoli / The Effects of the Montessori Materials in Teaching Subject Music Theory in Music School

Vildana Repše: Pomen ustrezne izbire učnega gradiva za violino v nižjih razredih glasbene šole / The Context of the Right Choice of the Learning Material for Violin in Lower Grades of Music Schools

 

Ob 18.00 / At 18.00 pm

Okrogla miza / Roundtable Izzivi sodobne glasbene pedagogike. Didaktika glasbe nekoč in danes / Challenges in Contemporary Music Education. Teaching Music Today and in the Past 

Moderator / Moderator: Bogdana Borota

Sodelujoči / Participants: Breda Oblak, Primož Kuret, Marko Vatovec, Martina Valant, Branka Rotar Pance

 

19.00 Uradni zaključek simpozija / The Official Conclusion of the Symposium

 

Na vrh