Predstavitev

Raziskovalni program dela, raziskovalne skupine Akademije za glasbo

 

Raziskovalna skupina Akademije za glasbo (AG) združuje znanstvenike in raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi problemi na področjih specialnih glasbenih didaktik, muzikologije, glasbene teorije, kompozicije in izvajalskih praks.

Raziskovalno področje specialnih glasbenih didaktik sega na področje splošnega in glasbenega šolstva ter se ukvarja z različnimi težavami, opisanimi s ključnimi besedami:
razvoj kurikula, novi modeli učenja in poučevanja glasbe, razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti, dejavniki splošne glasbene vzgoje, dejavniki izobraževanja v vertikali glasbenega šolstva, metode učenja in poučevanja posameznih glasbil, petja, komornih skupin, zborov in orkestrov, uporaba IKT pri glasbenem pouku, poklicni razvoj učiteljev glasbe, vseživljenjsko učenje.

Muzikološko raziskovalno področje opredeljujejo ključne besede: slovenska zgodovina glasbe, glasbena društva, orkestri in ansambli, historični instrumentarij, zgodovina slovenske glasbene pedagogike, glasbena ikonografija.

Raziskovalno področje glasbene teorije opredeljujejo ključne besede: kompozicijske tehnike, glasbeno oblikoslovje, solfeggio, glasbena akustika, analiza glasbenih del.

Področji kompozicije in izvajalskih praks sta raziskovalno usmerjeni v neposredno izvirno glasbeno produkcijo in reprodukcijo.

Vsa opredeljena raziskovalna področja vodijo k ustvarjanju novih znanj in umetniških del, ki se lahko neposredno prenašajo v šolsko prakso ali pa bogatijo splošno glasbenokulturno življenje na ravni države oziroma predstavljajo nacionalne glasbenopedagoške, muzikološke in glasbenoumetniške prispevke v tujini. Omogočajo in spodbujajo tudi možnosti za številne interdisciplinarne raziskovalne povezave, ki z izsledki dvigajo individualno in splošno kakovost življenja ter prispevajo k nacionalni identiteti in konkurenčnosti v svetu.

 

Raziskovalna skupina je vpeta v univerzitetne dodiplomske in podiplomske študijske programe v glasbi. Njeni člani aktivno sodelujejo s člani raziskovalnih skupin drugih strok in s priznanimi umetniki ter s tem dopolnjujejo specifično strokovno znanje z znanji drugih strok in z neposrednimi umetniškimi izkušnjami. Vključujejo se v slovenske in mednarodne projekte, programske skupine in raziskovalne mreže, sodelujejo na mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah in simpozijih ter v glasbeno-izvajalskih projektih. Raziskovalne izsledke objavljajo v znanstvenih in strokovnih monografijah ter v drugih publikacijah, umetniške stvaritve pa predstavljajo javnosti v živo ter prek različnih nosilcev zvoka in slike.

 

V tekočem obdobju želimo povečati število znanstvenih objav članov s faktorjem vpliva in se vključiti v še več raziskovalnih in umetniških projektov na nacionalni in mednarodni ravni.

Na vrh