Zagovori magistrskih nalog

ZAGOVORI MAGISTRSKIH NALOG ZA OSEBE BREZ STATUSA (od. študijskega leta 2017/18 naprej)

Prvi odstavek 128. člen Statuta UL (velja od 11. 2. 2017) določa: »Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.«
S študijskim letom 2017/18 moramo upoštevati določila novega Statuta UL. S 1. 10. 2017 bomo osebam, ki zaključne naloge/magistrskega dela ne bodo oddali pred izgubo statusa študenta, zaračunali stroške zagovora zaključne naloge in magistrskega dela v skladu s Ceniku UL za
š. l. 2017/18 (ne velja za osebe, ki plačajo šolnino za študij).

-------------------------

Pravilnik o izdelavi magistrskega dela (v veljavi od študijskega leta 2015/16)
Protokol prijav na magistrsko delo (v veljavi od študijskega leta 2015/16)

Smernice za oblikovanje in izdelavo magistrskega dela GP
Smernice za oblikovanje in izdelavo magistrskega dela GU, IPP. GTP

Prijavico ''Prijava teme magistrske naloge / magistrskega eseja''
s podpisom mentorja IN predstojnikom oddelka oddajte v referat za študentske zadeve.
Prijava je možna izključno OSEBNO V REFERATU:
- do 15. JANUARJA (za JUNIJSKI rok zagovora),
- do 15. APRILA (za SEPTEMBERSKI rok zagovora) in
- do 15. SEPTEMBRA za (FEBRUARSKI rok zagovora).


Prijavnice ''Prijava magistrskega dela'' (povezave spodaj) oddajte v referat za študentske zadeve 10 delovnih dni pred rokom kateregakoli dela magistrskega dela.

GLASBENA UMETNOST II - Kompozicija in glasbena teorija
GLASBENA UMETNOST II - Dirigiranje
GLASBENA UMETNOST II - Instrument
GLASBENA UMETNOST II - Sakralna glasba
GLASBENA PEDAGOGIKA II
INSTRUMENTALNA IN PEVSKA PEDAGOGIKA II
GLASBENO TEORETSKA PEDAGOGIKA II

OBENEM MORATE:
- imeti v Visu vpisane vse študijske obveznosti, razen glavnega predmeta 2 in magistrskega dela.
- iz knjižnice in računovodstva prinesti potrdili, da nimate nobenih dolgov.

- za zagovor oddati tri izvode naloge/eseja v mehki vezavi in en izvod v trdi vezavi. V trdem izvodu mora biti v srajčki prilepljen še cd z nalogo/esejem v digitalni obliki.
- za koncert po e-pošti poslati koncertni program v Študentski referat ga. Vesni Obradović in v Službo za koncertno dejavnost in prireditve g. Gašperju Trohi.

Na smeri Glasbena pedagogika mora študent oddati pisni del magistrskega dela najmanj 14 dni pred magistrskim koncertom.

Enotna pravila za pripravo koncertnih listov in plakatov
Šablona KONCERTNI LIST
Šablona PLAKAT

Učni načrti za magistrsko delo po programih in smereh:
GLASBENA UMETNOST II. STOPNJA:
       - Kompozicija in glasbena teorija
       - Orkestrsko dirigiranje
       - Zborovsko dirigiranje
       - Instrumentalisti in pevci
       - Sakralna glasba

GLASBENA PEDAGOGIKA II. STOPNJA

Seznam del iz glasbene literature za zagovor magistrskega dela

GLASBENO TEORETSKA PEDAGOGIKA II. STOPNJA:
        - Kompozicija in glasbena teorija
        - Dirigiranje
        - Sakralna glasba

INSTRUMENTALNA IN PEVSKA PEDAGOGIKA II. STOPNJA

 

 

Na vrh