Zagovori magistrskih nalog

ZAGOVORI MAGISTRSKIH NALOG ZA OSEBE BREZ STATUSA (od študijskega leta 2017/18)

Prvi odstavek 128. člena Statuta UL (velja od 11. 2. 2017) določa: »Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.«
S študijskim letom 2017/18 moramo upoštevati določila novega Statuta UL. S 1. 10. 2017 bomo osebam, ki zaključne naloge/magistrskega dela ne bodo oddale pred izgubo statusa študenta, zaračunali stroške zagovora zaključne naloge in magistrskega dela v skladu s Cenikom UL za
študijsko leto 2017/18 (ne velja za osebe, ki plačajo šolnino za študij).

-------------------------

Pravilnik o izdelavi magistrskega dela (velja od študijskega leta 2015/16)
Protokol prijav na magistrsko delo (velja od študijskega leta 2015/16)

Smernice za oblikovanje in izdelavo magistrskega dela GP
Smernice za oblikovanje in izdelavo magistrskega dela GU, IPP. GTP

Prijavnico ''Prijava teme magistrske naloge/magistrskega eseja''
s podpisom mentorja IN predstojnika oddelka oddajte v referat za študentske zadeve.
Prijava je mogoča izključno OSEBNO V REFERATU:
- do 15. JANUARJA (za JUNIJSKI rok zagovora),
- do 15. APRILA (za SEPTEMBRSKI rok zagovora) in
- do 15. SEPTEMBRA (za FEBRUARSKI rok zagovora).


Prijavnico ''Prijava magistrskega dela'' (povezave spodaj) oddajte v referat za študentske zadeve 10 delovnih dni pred rokom kateregakoli dela magistrskega dela.

GLASBENA UMETNOST II - Kompozicija in glasbena teorija
GLASBENA UMETNOST II - Dirigiranje
GLASBENA UMETNOST II - Instrument
GLASBENA UMETNOST II - Sakralna glasba
GLASBENA PEDAGOGIKA II
INSTRUMENTALNA IN PEVSKA PEDAGOGIKA II
GLASBENO-TEORETSKA PEDAGOGIKA II

OBENEM MORATE:
- imeti v Visu vpisane vse študijske obveznosti, razen glavnega predmeta 2 in magistrskega dela;
- iz knjižnice in računovodstva prinesti potrdili, da nimate nobenih dolgov;

- za zagovor oddati tri izvode naloge/eseja v mehki vezavi in en izvod v trdi vezavi. V trdem izvodu mora biti v srajčki prilepljen še cd z nalogo/esejem v digitalni obliki;
- za koncert po e-pošti poslati koncertni program v Študentski referat ge. Vesni Obradović in v Službo za koncertno dejavnost in prireditve ge. Mateji Kralj.

Na smeri Glasbena pedagogika mora študent oddati pisni del magistrskega dela najmanj 14 dni pred magistrskim koncertom.

Enotna pravila za pripravo koncertnih listov in plakatov
Šablona KONCERTNI LIST
Šablona PLAKAT

Učni načrti za magistrsko delo po programih in smereh:
GLASBENA UMETNOST II. STOPNJE:
       - Kompozicija in glasbena teorija
       - Orkestrsko dirigiranje
       - Zborovsko dirigiranje
       - Instrumentalisti in pevci
       - Sakralna glasba

GLASBENA PEDAGOGIKA II. STOPNJE

Seznam del iz glasbene literature za zagovor magistrskega dela

GLASBENO-TEORETSKA PEDAGOGIKA II. STOPNJE:
        - Kompozicija in glasbena teorija
        - Dirigiranje
        - Sakralna glasba

INSTRUMENTALNA IN PEVSKA PEDAGOGIKA II. STOPNJE

 

 

Na vrh