Študijska in izpitna pravila

Spremembe, dopolnitve in

popravki


12. redn seja senata 2.7.2010

1. A/ Študijska in izpitna pravila Akademije za glasbo –

Študijska in izpitna pravila Akademije za glasbo se dopolnijo v 30. členu, 31. členu in 38. členu s pogoji za napredovanje ter ponavljanje letnika, ki so bili sprejeti in objavljeni v predstavitvenem zborniku za prvostopenjski univerzitetni program Glasbena pedagogika in Glasbena umetnost in so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Za napredovanje v 2. letnik dodiplomskega študija mora študent opraviti obveznosti v obsegu 60 ECTS, ki morajo vsebovati vse obveznosti 1. letnika glavnega in vseh obveznih predmetov. Študent, ki vpiše več izbirnih predmetov, lahko napreduje tudi brez opravljenega 1 obveznega predmeta, če je opravil obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Za napredovanje v 3. letnik dodiplomskega študija mora študent opraviti obveznosti v obsegu najmanj 120 ECTS, ki morajo vsebovati vse obveznosti 1. letnika glavnega in vseh obveznih predmetov in vse obveznosti 2. letnika glavnega in vseh obveznih predmetov. Študent, ki vpiše več izbirnih predmetov, lahko napreduje tudi brez opravljenega 1 obveznega predmeta, če je opravil obveznosti v obsegu 120 ECTS

Pogoji za ponavljanje letnika v Bolonjskih programih: študent mora opraviti vsaj 66 % obveznosti oz. 40 ECTS obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja ter vse obveznosti prejšnjih letnikov.

Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov, ki imajo pravico do ponavljanja in ki zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, nadaljujejo in končajo študij po novih študijskih programih in sicer pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Soglasno je bil sprejet sklep:

1. Študijska in izpitna pravila Akademije za glasbo se dopolnijo v 30. členu, 31. členu in 38. členu s pogoji za napredovanje ter ponavljanje letnika, ki so bili sprejeti in objavljeni v predstavitvenem zborniku za prvostopenjski univerzitetni program Glasbena pedagogika in Glasbena umetnost in so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Dopolni se 30. člen, ki se glasi:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz preteklih letnikov.

Za napredovanje v 2. letnik dodiplomskega študija mora študent opraviti obveznosti v obsegu 60 ECTS, ki morajo vsebovati vse obveznosti 1. letnika glavnega in vseh obveznih predmetov. Študent, ki vpiše več izbirnih predmetov, lahko napreduje tudi brez opravljenega 1 obveznega predmeta, če je opravil obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Za napredovanje v 3. letnik dodiplomskega študija mora študent opraviti obveznosti v obsegu najmanj 120 ECTS, ki morajo vsebovati vse obveznosti 1. letnika glavnega in vseh obveznih predmetov in vse obveznosti 2. letnika glavnega in vseh obveznih predmetov. Študent, ki vpiše več izbirnih predmetov, lahko napreduje tudi brez opravljenega 1 obveznega predmeta, če je opravil obveznosti v obsegu 120 ECTS

Dopolni se 31. člen, ki se glasi:

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil polovico predpisanih izpitnih obveznosti.

Pogoji za ponavljanje letnika v Bolonjskih programih: študent mora opraviti vsaj 66 % obveznosti oz. 40 ECTS obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja ter vse obveznosti prejšnjih letnikov.

Študent ki ponavlja letnik ob ponovnem vpisu ne vpiše predmetov, pri katerih je že opravil izpite ali zbral inskripcije in frekvence predavatelja.

Študent, ki ponavlja letnik, lahko vpiše predmete višjega letnika, ki se ne nadaljujejo iz predhodnega letnika. Vpiše lahko tudi predmete višjega letnika, ki se nadaljujejo iz letnika, ki ga ponavlja, če je do vpisa opravil izpite teh predmetov. Vpiše lahko največ 50 % predmetov višjega letnika.

O vpisu predmetov višjega letnika odloča Komisija za študijske zadeve na katero mora študent nasloviti vlogo pred vpisom.

Opravljeni izpiti višjega letnika niso pogoj za vpis v naslednji letnik.

Dopolni se 38. člen, ki se glasi:

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu.

Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov, ki imajo pravico do ponavljanja in ki zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, nadaljujejo in končajo študij po novih študijskih programih in sicer pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

2. Spremembe, dopolnitve in popravki Študijskih in izpitnih pravil sprejetih na 12. redni seji senata Akademije za glasbo veljajo od 1.10.2010, vsa ostala določila pravil ostanejo v veljavi nespremenjena.

Na vrh